Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Regulamin

NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA ZASADY DOSTĘPU ORAZ WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU EDUKACYJNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA GINEKOLOGII ONKOLOGCZNEJ – AKADEMIA GINEKOLOGA ONKOLOGA

1.
Postanowienia Ogólne
 • AKADEMIA GINEKOLOGA ONKOLOGA (AGO jest portalem medycznym , udostępnianym wszystkim lekarzom posiadającym prawo wykonywania zawodu (warunkowo udostępniany również wybranym instytucjom i osobom nie należącym do powyższej grupy zawodowej) oraz pacjentkom w części DLA PACJENTKI.
 • AGO powstał z inicjatywy Zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej i jest zarządzony i redagowany przez lekarzy wskazanych przez zarząd PTGO.
 • Koordynatorem technicznym AGO jest firma Medical Art Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. K. Promyka 13, 01-604 Warszawa
 • Administratorem bazy danych AGO jest Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej z siedzibą w Warszawie ul. K. Promyka 13, 01-604 Warszawa
 • Użytkownikami AGO są lekarze , którzy prawidłowo dokonają rejestracji zgodnie z procedurą rejestracyjną.
 • Celem AGO jest stworzenie bazy informacyjno – szkoleniowej dla lekarzy z zakresu ginekologii onkologicznej oraz integracja środowiska medycznego.
2.
Poufność danych osobowych
 • Administratorem bazy danych AGO jest Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej z siedzibą w Warszawie ul. K. Promyka 13, 01-604 Warszawa
 • Naczelną zasadą Administratora AGO jest poszanowanie prywatności i poufności danych Użytkowników portalu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
 • Każdy z użytkowników AGO ma wgląd do swoich danych osobowych, a także prawo do ich poprawy lub usunięcia.
 • Dane osobowe użytkowników nie są udzielane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych przepisami prawa.
 • Administrator AGO ma prawo wykorzystywać konta pocztowe podane przez użytkowników portalu w celach komercyjnych tj. do przesyłania reklam oraz innych treści o charakterze informacyjnym lub edukacyjnym.
 • Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz 926 ze. zm.)oraz z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) zarejestrowany użytkownik ma prawo do żądania: uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych , czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 • Administrator bazy danych zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych.
 • Szczegóły odnośnie gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych użytkowników AGO dostępne są w Polityce Prywatności AGO.
3.
Rejestracja Użytkowników
 • Użytkownikiem AGO może zostać osoba która spełnia warunki zawarte w punkcie 1.1 niniejszego regulaminu oraz dokona rejestracji zgodnie z opisanymi procedurami.
 • Rejestracji można dokonać poprzez prawidłowe wypełnienie formularza na stronie www.ptgo.edu.pl lub poprzez zgłoszenie chęci rejestracji do administratora Portalu w wersji pisemnej.
 • Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do weryfikacji telefonicznej lub e-mail, danych zawartych w formularzu rejestracyjnym lub zgłoszonych pisemnie do administratora.
 • Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu oraz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji w celach informacyjnych, edukacyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze. zm.).
 • Użytkownikom portalu przysługuje w każdej chwili prawo aktualizacji swoich danych osobowych, jak również zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania (również wobec otrzymywania korespondencji handlowej). Każdy Użytkownik może tego dokonać, wysyłając sprzeciw listownie na adres Administratora baz danych. (Dz.U.Nr 144,poz.1204)
 • Akademia Ginekologa Onkologa (AGO) jest dostępna nieodpłatnie dla wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej po rejestracji na stronie www.ptgo.edu.pl
 • Lekarze nie będący członkami PTGO, po rejestracji na stronie www.ptgo.edu.pl otrzymują nieograniczony i bezpłatny dostęp do materiałów zawartych w AGO na okres 6 miesięcy. Po upływie 6 miesięcy, lekarze nie będący członkami PTGO a chcący nadal korzystać z zasobów AGO, będą zobowiązani do uiszczenia opłaty rocznej wysokości 150 zł
4.
Prawa Administratora Portalu
Administrator AGO zastrzega sobie prawo do:
 • edycji, skasowania, zmiany wyglądu i/lub treści lub zmiany funkcjonowania AGO bez podania przyczyny,
 • usunięcia z listy użytkowników portalu i związanego z tym zablokowania możliwości korzystania z wybranych usług AGO w przypadku, gdy użytkownik działa niezgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu,
 • odmowy rejestracji i dostępu do AGO osobom nie spełniającym wymogu zawartego w punkcie 1.1 niniejszego regulaminu,
 • odmówienia zamieszczenia informacji komercyjnej bez podania przyczyny,
 • wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
5.
Przeniesienie odpowiedzialności
Administrator AGO nie ponosi odpowiedzialności za:
 • formę i treść informacji i danych mających charakter komercyjny pochodzących ze źródeł zewnętrznych,
 • jakość usług oferowanych przez firmę internetową obsługującą użytkownika oraz jakość sprzętu komputerowego posiadanego przez użytkownika (na przykład: łatwość połączenia z internetem, związany z przepustowością łącza, ale także sprzętem posiadanym przez użytkownika, czas potrzebny na kopiowanie informacji z AGO, niewłaściwą konfigurację sprzętu komputerowego użytkownika, utratę danych związaną z awarią sprzętu komputerowego użytkownika, itp.),
 • brak funkcjonowania lub niepełne funkcjonowanie AGO związane z awariami oraz technicznymi czynnościami pielęgnacyjnymi związanymi z portalem,
 • konsekwencje i szkody związane z jakością i awariami połączeń telefonicznych, i działalnością innych użytkowników portalu hematologicznego
 • konsekwencje dostępu do AGO osób trzecich, którym użytkownicy umożliwili korzystanie z AGO poprzez podanie hasła.
6.
Prawa autorskie
 • Nazwa Akademia Ginekologa Onkologa jest własnością Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. Używanie tej nazwy i znaku wymaga pisemnej zgody PTGO.
 • Zabronione jest kopiowanie i przesyłanie zasobów AGO bez pisemnej zgody Administratora Portalu.
7.
Postanowienia końcowe
W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego. Wszelkie komentarze, uwagi i pytania prosimy kierować na adres: kontakt@ptgo.edu.pl