Portal edukacyjny
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Pozytywna opinia dla leku Keytruda (pembrolizumabum) u pacjentek z rakiem szyjki macicy

W dniu 5 lutego 2024r. Rada Przejrzystości wydała pozytywną opinię dla  leku Keytruda (pembrolizumabum) u pacjentek z rakiem szyjki macicy, w skojarzeniu z chemioterapią z bewacyzumabem lub bez bewacyzumabu, w leczeniu przetrwałego, nawrotowego lub z przerzutami raka szyjki macicy u osób dorosłych, u których CPS z ekspresją PD-L1 w tkance nowotworowej wynosi ≥ 1.

W dniu 7 lutego, Prezes AOTMiT wydał rekomendację nr 12/2024, w której rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego w ww. wskazaniu.

Źródło: https://bipold.aotm.gov.pl/index.php/zlecenia-mz-2023/1005-materialy-2023/8275-140-2023-zlc